"วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชา มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิจัยและวิชาการด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาผลิตผลงานวิจัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ให้บริการวิชาการสู่สังคม และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนศาสตร์ใหม่ด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) มุ่งผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการปัญญา เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ"

  • ที่อยู่:169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • โทร.0-3810-2077 ต่อ 114-116,08-17827490 โทรสาร 0-3839-3484
  • อีเมล์:rmcs@buu.ac.th